લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
વધુ જુઓ
કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
જી - વીન  ડ્રિપ કીટ (૧૬ કિગ્રા)
જી - વીન ડ્રિપ કીટ (૧૬ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી-૫૫૫+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી-૫૫૫+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ધનવર્ષા બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી ધનવર્ષા બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન રોયલ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન રોયલ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ૨ ઈન ૧ બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ૨ ઈન ૧ બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ મગફળી
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ મગફળી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૨૦ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૨૦ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
કૃષિ નિષ્ણાતો ની ભલામાણ
વધુ જુઓ
ધનલક્ષ્મી એડવાન્સ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી એડવાન્સ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી-૨૨૧+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી-૨૨૧+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯+ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯+ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
રેમિક ફૂલે સંગમ સોયાબીન
રેમિક ફૂલે સંગમ સોયાબીન
વધુ વિગત
રેમિક જીજી ૨૦ મગફળી
રેમિક જીજી ૨૦ મગફળી
વધુ વિગત
રેમિક ટીજી ૩૭ એ મગફળી
રેમિક ટીજી ૩૭ એ મગફળી
વધુ વિગત