કૃષિ માહિતી

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  હાલ ઉનાળુ પાકોમાં ઉગ્યા પછી કંઈ નિંદામણનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેમ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

એગ્રીબોન્ડનું  એક નવું નજરાણું
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  "એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આવી ગયું છે ગુજરાતનાં ખેડૂત મિત્રો માટે એક નવું નજરા... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમના ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૩ ના પ્રથ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ (ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૩) નું પરીણા... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

હવે આવી રહ્યું છે IFFCO (ઇફકો) નેનો ડીએપી
IFFCO (ઇફકો) પ્રયત્નોને પ્રોત્સાહનરૂપે, IFFCO (ઇફકો) નેનો ને કૃષિ દ્વારા આપવામાં છે શુક્રવારે કંટ્રોલ ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

એગ્રીબોન્ડ ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૩ નું રીઝલ્ટ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ થી આપ સૌ માહિતીગાર હશો. અમન... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, એગ્રીબોન્ડ દ્વારા ખેતીને વધુને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવા ધ્યેય સાથે “તમારો સવા... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

ઉનાળુ મગની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  ઘણાં ખેડૂત મિત્રો ઉનાળુ મગના વાવેતર ની માહિતી માટે ભલામણ કરેલી છે. તો આજ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

તરબૂચ માં ખાતર અને પિયત વ્યવસ્થાપન
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપણે આગળ જોયું તરબૂચ ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ અને આજ આપણે જોશું તરબૂચ મા... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

ઉનાળુ બાજરાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,   ૨૦૨૩ નું વર્ષ એટલે “બાજરી નું આંતરાષ્ટ્રીય વર્ષ”   બાજરી મુખ્યત્વ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમના જાન્યુઆરી - ૨૦૨૩ ના પ્રથ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

ઉનાળુ તલની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  આજે ઉનાળુ તલની ખેતી પધ્ધતિ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી અહીં આપેલી છે અને ઉનાળુ ત... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

તરબૂચ ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  આજે આપણે તરબૂચ ની ખેતી પધ્ધતિ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું. જે ખેડૂત મિત્... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ નું પરીણામ જાણવા અહીં આપે... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

એગ્રીબોન્ડ ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ જાન્યુઆરી - ૨૦૨૩ નું રીઝલ્ટ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ થી આપ સૌ માહિતીગાર હશો. અમન... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું આપનાં ચણાનો છોડ ગુલાબી કે જાંબુડિયા પડે છે અથવા તો પીળો પડી સુકાઈ જાય છે?
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હાલ ઘણા ખેડૂત મિત્રો દ્વારા એગ્રીબોન્ડ ના પૂછો પ્રશ્ન વિભાગમાં એક પ્રશ્... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

એગ્રીબોન્ડ ખેડૂત તાલીમ માં સારો ગ્રેડ કેવી રીતે મેળવવો ?
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ વિશે આપ જાણતાં જ હશો. ઘણાં બધ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

એગ્રીબોન્ડ ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,     એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ માટે તૈયાર કરેલ પુસ્તક “... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

ખેતીનાં નવ રત્નો (એગ્રીબોન્ડ ખેડૂત તાલીમ)
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ થી એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ માં આપ ઓ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

એગ્રીબોન્ડ - ખેડૂત તાલીમ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  આજે ૨૩ ડિસેમ્બર એટલે રાષ્ટ્રીય ખેડૂત દિવસ. ખેડૂત અને ખેતી વગર વિશ્વની ક... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું આપનાં જીરું મા પણ કાળીયો અથવા ચરમી નો પ્રશ્ન જોવા મળે છે?
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,          હાલ જીરું નું વાવેતર જેમણે પણ કર્યું હશે એમને સૌથી મોટો મ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

ધાણાનાં પાકમાં પ્રથમ પિયત - ખાતર - જંતુનાશક દવાનો ડોઝ કયારે આપવો
 નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, જે ખેડૂત મિત્રો એ ધાણાનું વાવેતર કર્યું છે એમને પ્રથમ પિયત, ખાતર અને દવા ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

ચણાનાં ના પાકમાં પ્રથમ પિયત - ખાતર - જંતુનાશક દવાનો ડોઝ કયારે આપવો
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,                     જો આપ ચણાનું વાવેતર કરતાં હોય અને જો ચણાનાં વ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

જીરું ના પાકમાં પ્રથમ પિયત - ખાતર - જંતુનાશક દવાનો ડોઝ કયારે આપવો
  નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,આશા કરું છું આપનાં જીરું ના પાકમાં ઉગાવો સારો હશે અને હવે વાવેતર ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શિયાળુ પાકોમાં ઉગ્યા પછી કંઈ નિંદામણનાશક દવા વાપરવી? ભાગ - ૨
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આગળ ના ભાગમાં આપણે ઘઉં અને ચણાનાં પાકમાં નિંદામણ ના નિયંત્રણ વિશે માહિ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શિયાળુ પાકોમાં ઉગ્યા પછી કંઈ નિંદામણનાશક દવા વાપરવી?  ભાગ - ૧
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો જે ખેડૂત મિત્રો એ વાવેતર સમયે Pre Emergance નિંદામણનાશક નો ઉપયોગ કર્યો હોય તેમણ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું પાકની ફેરબદલી કરવી આવશ્યક છે?

શું પાકની ફેરબદલી કરવી આવશ્યક છે? 

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શિયાળુ પાકોમાં કંઈ નિંદામણનાશક દવા વાપરવી?
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  હવે શિયાળુ પાકમાં વાવેતર થયા પછી બિયારણ અને નિંદામણ ઉગે તે પહેલાં કંઈ ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું તમે પણ આપો જવાબ, જીતો ઈનામ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ રહ્યા છો?
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  એગ્રીબોન્ડ પર આપ “આપો જવાબ, જીતો ઈનામ” સ્પર્ધા માં ભાગ લેતાં જ હશો અને જ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું તમે પણ ધાણા નું વાવેતર કરો છો ?
શું તમે પણ ધાણા નું વાવેતર કરો છો? નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હવે શિયાળું સીઝનની ધીમે ધીમે શરૂઆત ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,   હું આશા કરું છું આપ કુશળ હશો. હવે ગુજરાત માં જીરું ના વાવેતર ની સીઝન ચ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું તમે ચણાનું વાવેતર કરો છો ?
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,હવે શિયાળું સીઝનની ધીમે ધીમે શરૂઆત થઈ રહી છે. ખેડૂતો મિત્રો તમે પણ હવે ધીમ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

છોડો ચિંતા, જોડો એગ્રીબોન્ડ
નવું વર્ષ, નવો પાક, નવું જ્ઞાન એગ્રીબોન્ડ સાથે....... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું તમને પણ એગ્રીબોન્ડ દ્વારા મેસેજ મળેલ છે
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  એગ્રીબોન્ડ દ્વારા ઘણાં ખેડૂત મિત્રો ને એક મેસેજ આવેલો હશે જે નીચે મુજબ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,  એગ્રીબોન્ડ પર દર અઠવાડિયે આયોજિત “આપો જવાબ, જીતો ઈનામ” મા આપ ભાગ લેતા ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું તમે પણ જીરુંનું વાવેતર કરો છો ?
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,હવે શિયાળું સીઝનની ધીમે ધીમે શરૂઆત થઈ રહી છે. ખેડૂતો મિત્રો તમે પણ હવે ધીમ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

જાણો કોણે આપ્યું ખેતીને વધુને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવા માટેનુ આમંત્રણ
પહેલાના જમાનામાં ખેતી તો સમૃદ્ધ જ હતી પરંતુ સમય જતા પહેલા ખેડૂતો અને પછી ધીરે ધીરે સમગ્ર સમાજ પ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું આપનો કપાસ પીળો પડે છે અથવા છોડ સુકાઈ જાય છે ?
નમસ્કાર ખેડૂતો મિત્ર,આજે કપાસ ના પાકમાં એક સમસ્યા વધારે જોવા મળે છે કે છોડ ઝાંખાં પડી જાય, પીળા ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

શું તમે પણ રાયડાનું વાવેતર કરો છો ?
હવે શિયાળું સીઝનની ધીમે ધીમે શરૂઆત થઈ રહી છે. ખેડૂતો મિત્રો તમે પણ હવે ધીમે ધીમે તેનું પ્લાનિંગ ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

“પાણી પહેલાં પાળ બાંધવી” આનો અર્થ આપણે બધા જાણીએ છીએ એવી જ રીતે કોઈ પણ પાક વાવેતર કરતાં પહેલાં ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

મરચામાં થ્રીપ્સ નું સંકલિત નિયંત્રણ
મરચીની રોપણી કરવાની હોય તે ખેતરમાં ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી. તંદુરસ્ત ધરૂ ઉછેરવા ધરૂવાડીયાની જમ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

કપાસની ગુલાબી ઇયળનું અસરકારક નિયંત્રણ
ગુલાબી ઈયળના અસરકારક નિયંત્રણ માટે તેના જીવનક્રમ વિષેની માહિતી જાણવી ખુબ જ જરૂરી છે. જીવાતની મ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

વૃદ્ધિનો પ્રકાર -સેમી ઈરેક્ટ  એટલે કે અર્ધ ઉભડી જાતપર્ણ નો રંગ: આછો લીલોબ્રાઉન રંગ નો ભરાવદાર ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

પાંચ શસ્ત્રોથી બનેલું બ્રહ્માસ્ત્ર....વેપનએક દવાની કિંમત, પાંચ દવાનું કામ.આને કહેવાય "સ્માર્ટ ખ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

છોડનો વિકાસ ઝડપી બનાવેફૂલની સંખ્યા વધારેછોડને પીળો પડતો રોકે ફૂલને ખરતાં અટકાવેવધુ વિગત મા... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.

એગ્રીબોન્ડ
એગ્રીબોન્ડ પર એક મિસ્ડકોલથી તમે વેબસાઈટ દ્વારા કૃષિ નિષ્ણાતોના સીધા સંર્પકમાં આવી શકો છો.આ નિ... વધુ વાંચો

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.