નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,

આપણે આગળ જોયું તરબૂચ ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ અને આજ આપણે જોશું તરબૂચ માં ખાતર અને પિયત વ્યવસ્થાપન


તરબૂચ માં ખાતર અને પિયત વ્યવસ્થાપન

૧૦ થી ર૦ દિવસ 

 • ૧૯-૧૯-૧૯ . કિગ્રા/દિવસ/એકર

રપ કી.ગ્રા.

૧૫ માં દિવસ 

 • સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો ધરાવતું ખાતર ૫૦૦ ગ્રામ સાથે એક વખત

૫૦૦ ગ્રામ

ર૧ થી ૩૫ દિવસ 

 

 • યુરીયા કી.ગ્રા./દિવસ/એકર

૧૫ કી.ગ્રા

 • ૧૨-૬૧-૦૦ . કીગ્રા./દિવસ/એકર

રપ કી.ગ્રા.

૩૦ માં દિવસે 

 • કેલ્સિયમ નાઇટ્રેટ ૧૦ કી.ગ્રા. એક સાથે

૧૦ કી.ગ્રા.

 • બોરોન કિલો એક સાથે

કિલો

૩૦ માં દિવસે 

 • બેરિક્ષ કેચ ટ્રેપ ટ્રેપ લગાડી દેવી

નંગ

૩૬ થી૪૦ દિવસે

 • મેગનેશીયમ સલ્ફેટ ૧૧૦ કી.ગ્રા. એક વખત

૧૦ કી.ગ્રા.

 • ૧૩-૦૦-૪૫ કિંગ્રા/એકર/ દિવસ

૧૫ કિગ્રા

૪૧ માં દિવસે 

 • કિલો  હુમિક લીટર એક સાથે

૧ કી.ગ્રા.

૪૫ માં દિવસે 

 • કોપર ઓકસીક્લોરાઈડ ૫૦% ૫૦૦ ગ્રામ એક સાથે

૫૦૦ ગ્રામ

૪૧ થી ૫૦ દિવસ 

 • ૧૩-૦૦-૪૫ કિગ્રા/એકર/દિવસ

૧૦ કી.ગ્રા

૫૧ થી ૬૦ દિવસે 

 • ૧૩-૦૦-૪૫ કિગ્રા/એકર/દિવસ

૧૦ કિગ્રા

૬૦ થી ૭૦ દિવસે 

 • ૦૦:૦૦:૫૦ . કિગ્રા/એકર/દિવસ 

૧૫ કિગ્રા

 

 • ટપક સિંચાઈ માં આપવા માટે ખાસ પોષકતત્વો થી ભરપૂર જી-વન ગ્રુપ દ્વારા તૈયાર ડ્રીપ કીટ માટે અહીં ક્લિક કરો :- https://bit.ly/G-VINDRIPKIT

 

 • સર્ટિફાઈડ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ માટે અહીં ક્લિક કરો :- https://bit.ly/MINFRT 

 

 • જો આપ તરબૂચ ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ ની કૃષિ માહિતી મેળવવી હોય તો અહીં ક્લિક કરો :- https://bit.ly/watermelonblogfebલાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.