અવની સીડ્સ લિમિટેડ

અવની સીડ્સ લિમિટેડ

અવની - 444++  રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
અવની - 444++ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 555+  રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
અવની - 555+ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 2  WRSH  હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 2 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 11+ WRSH  હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 11+ WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 41 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 41 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 54 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 54 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 101 રીસર્ચ ઈસબગુલ (૧ કિગ્રા)
અવની - 101 રીસર્ચ ઈસબગુલ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - ડોના હાઈબ્રીડ વરીયાળી (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - ડોના હાઈબ્રીડ વરીયાળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 111 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
અવની - 111 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 121 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
અવની - 121 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - ગોલ્ડ 33 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - ગોલ્ડ 33 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 3690 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - 3690 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 1008 (સફેદ મકાઈ) હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - 1008 (સફેદ મકાઈ) હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 63 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
અવની - 63 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 63+ રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
અવની - 63+ રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 65 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
અવની - 65 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની -  45 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
અવની - 45 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 90 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
અવની - 90 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 19 રીસર્ચ તલ  (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - 19 રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 19+ રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - 19+ રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - બ્લેક ગોલ્ડ (કાળા તલ) રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - બ્લેક ગોલ્ડ (કાળા તલ) રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની સંધ્યા રિસર્ચ ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની સંધ્યા રિસર્ચ ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની – વિજેતા હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
અવની – વિજેતા હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - સ્વરા હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
અવની - સ્વરા હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - અભય હાઈબ્રીડ ટામેટા (૧૦ ગ્રામ)
અવની - અભય હાઈબ્રીડ ટામેટા (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 117 રીસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - 117 રીસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - સુમન હાઈબ્રીડ દુધી (૫૦ ગ્રામ)
અવની - સુમન હાઈબ્રીડ દુધી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - હની બૉલ હાઈબ્રીડ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ)
અવની - હની બૉલ હાઈબ્રીડ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 1101 હાઈબ્રીડ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)
અવની - 1101 હાઈબ્રીડ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત