કર્ણાવતી સીડ્સ પ્રા લી

કર્ણાવતી સીડ્સ પ્રા લી

કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી બોન્ડ 72 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
કર્ણાવતી બોન્ડ 72 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી 90 હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી 90 હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કિંગ હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી કિંગ હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 605 (સિંગલ ક્રોસ) પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 605 (સિંગલ ક્રોસ) પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 605 ગોલ્ડ સિંગલ ક્રોસ પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 605 ગોલ્ડ સિંગલ ક્રોસ પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 702 - સફેદ હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 702 - સફેદ હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કુમકુમ રિસર્ચ ડાંગર (10 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કુમકુમ રિસર્ચ ડાંગર (10 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 656 રિસર્ચ ડાંગર (6 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 656 રિસર્ચ ડાંગર (6 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કસ્તુરી પ્લસ બાસમતી રિસર્ચ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કસ્તુરી પ્લસ બાસમતી રિસર્ચ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી પદ્મિની હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી પદ્મિની હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી પદ્માવતી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી પદ્માવતી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી શ્રુતિ હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી શ્રુતિ હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી ગૌરી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી ગૌરી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી રેમ્બો રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
કર્ણાવતી રેમ્બો રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી સુવાસ-5 રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
કર્ણાવતી સુવાસ-5 રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કોબ્રા એક્સ્પ્રેસ રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કોબ્રા એક્સ્પ્રેસ રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કોબ્રા રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કોબ્રા રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી ઠીગુંજી રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી ઠીગુંજી રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 603 - પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ
કર્ણાવતી કે 603 - પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ
વધુ વિગત