ધનલક્ષ્મી ક્રોપ સાયન્સ પ્રા લી

ધનલક્ષ્મી ક્રોપ સાયન્સ પ્રા લી

ધનલક્ષ્મી 25D51 બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી 25D51 બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી જમ્બો બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી જમ્બો બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી એડવાન્સ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી એડવાન્સ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી પ્રચંડ પ્રો પ્લસ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી પ્રચંડ પ્રો પ્લસ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ધનવર્ષા બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી ધનવર્ષા બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ડી ૫૫૧ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી ડી ૫૫૧ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ફૂલે વિક્રમ ચણા (૪o કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ફૂલે વિક્રમ ચણા (૪o કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૧૨ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૧૨ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૨૮ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૨૮ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૩૧ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૩૧ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮  હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૪૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૪૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૪ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0  કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૪ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૬ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0  કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૬ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી 46 ડી 55  ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0  કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી 46 ડી 55 ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત