રેમિક એગ્રી સીડ્સ પ્રા લી

રેમિક એગ્રી સીડ્સ પ્રા લી

રેમિક સીલ્કી હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
રેમિક સીલ્કી હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક રેડ	 રિસર્ચ બીટ (૨૫૦ ગ્રામ)
રેમિક રેડ રિસર્ચ બીટ (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક ચાંદની રિસર્ચ મૂળા (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક ચાંદની રિસર્ચ મૂળા (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક દેવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક દેવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક શ્લોક રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક શ્લોક રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક ઉત્સવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ઉત્સવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક મખમલી રિસર્ચ ગુવાર  (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક મખમલી રિસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કલમ  રિસર્ચ ગાજર (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક મુસ્કાન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મુસ્કાન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક મ્ખ્ખન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મ્ખ્ખન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ પાપડી (૨૫૦ ગ્રામ)
રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ પાપડી (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કસ્તુરી રિસર્ચ ડુંગળી (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક કસ્તુરી રિસર્ચ ડુંગળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સરકાર હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક સરકાર હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક ચીભડા રિસર્ચ ચીભડા (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક ચીભડા રિસર્ચ ચીભડા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક બોલ હાઈબ્રીડ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક બોલ હાઈબ્રીડ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક-1068 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક-1068 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક-1058 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક-1058 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક દેવાંશી હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક દેવાંશી હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક ઉર્મિલા હાઈબ્રીડ તૂરિયાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ઉર્મિલા હાઈબ્રીડ તૂરિયાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સાકર રિસર્ચ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક સાકર રિસર્ચ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક હરાભરા  રિસર્ચ વટાણા (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક હરાભરા રિસર્ચ વટાણા (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક જૂગનુ હાઈબ્રીડ ફુલકોબી (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક જૂગનુ હાઈબ્રીડ ફુલકોબી (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક તંદુરસ્તી  રિસર્ચ પાલક (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક તંદુરસ્તી રિસર્ચ પાલક (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક ખટ્ટા  હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ખટ્ટા હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક અરોમા રિસર્ચ ધાણા (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક અરોમા રિસર્ચ ધાણા (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક અર્પિતા હાઈબ્રીડ ગલકા (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક અર્પિતા હાઈબ્રીડ ગલકા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કેસર રિસર્ચ ગાજર (૧ કિલો)
રેમિક કેસર રિસર્ચ ગાજર (૧ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક મીરાજ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મીરાજ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક મુક્તા હાઈબ્રીડ દૂધી (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મુક્તા હાઈબ્રીડ દૂધી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સિમરન રિસર્ચ ચોળી (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક સિમરન રિસર્ચ ચોળી (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક શુભરા રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક શુભરા રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કાજુ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક કાજુ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સેલિના હાઈબ્રીડ ટીંડા (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક સેલિના હાઈબ્રીડ ટીંડા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક હીરોબાઇટ હાઈબ્રીડ કોળું (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક હીરોબાઇટ હાઈબ્રીડ કોળું (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક વિટાપી રિસર્ચ કંકોડા (૧૦૦ ગ્રામ)
રેમિક વિટાપી રિસર્ચ કંકોડા (૧૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કરિંગડા રિસર્ચ કરિંગડા (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક કરિંગડા રિસર્ચ કરિંગડા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક બેરી રિસર્ચ ટમેટાં (૧૦૦ ગ્રામ)
રેમિક બેરી રિસર્ચ ટમેટાં (૧૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક ઇટાલિયન હાઈબ્રીડ ભોલર મરચા (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ઇટાલિયન હાઈબ્રીડ ભોલર મરચા (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક વેગન  રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક વેગન રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક રેડ N -53  ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક રેડ N -53 ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક શુભારંભ હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક શુભારંભ હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સેલિબ્રેશન હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક સેલિબ્રેશન હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક જ્યોતિ રિસર્ચ રીંગણ (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક જ્યોતિ રિસર્ચ રીંગણ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક રસ મલાઈ હાઈબ્રીડ મીઠી મકાઈ (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક રસ મલાઈ હાઈબ્રીડ મીઠી મકાઈ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક 511 રિસર્ચ તુવેર (૧ કિલો)
રેમિક 511 રિસર્ચ તુવેર (૧ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક લેડી ગ્રીન રિસર્ચ ફણસી (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક લેડી ગ્રીન રિસર્ચ ફણસી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક વરદાન  રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સુરતી  રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક સુરતી રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સુપર ધાણા (૫ કિલો)
રેમિક સુપર ધાણા (૫ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક-૫ જીરું (૨ કિલો)
રેમિક-૫ જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક ચેતક ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
રેમિક ચેતક ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક હોલમાર્ક ધાણી બીજ (૩ કિલો)
રેમિક હોલમાર્ક ધાણી બીજ (૩ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક રતન ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
રેમિક રતન ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક સરિતા ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
રેમિક સરિતા ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક ફૂલે વિક્રમ ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
રેમિક ફૂલે વિક્રમ ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક કેસર મેથી બીજ
રેમિક કેસર મેથી બીજ
વધુ વિગત
રેમિક GW 496 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 496 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક GW 173 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 173 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક લોક-૧ ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક લોક-૧ ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક GW 451 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 451 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત