વેસ્ટર્ન એગ્રી સીડ્સ લિમિટેડ

વેસ્ટર્ન એગ્રી સીડ્સ લિમિટેડ

વેસ્ટર્ન ૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૦૦૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ ભીડાં (૨૫૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન ૦૦૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ ભીડાં (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૧૮ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૧૮ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૨૦ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૨૦ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૨૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૨૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૪૪ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૪૪ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૫૧ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૫૧ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૬૬ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૬૬ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અંબર સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન અંબર સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અમૂલ સંશોધિત અડદ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન અમૂલ સંશોધિત અડદ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ 8 સંશોધિત ભીડાં (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ 8 સંશોધિત ભીડાં (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ-૯ સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ-૯ સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  અવન્તિકા સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન અવન્તિકા સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એવોર્ડ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન એવોર્ડ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન બ્લેક સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન બ્લેક સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સી ૪૫ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન સી ૪૫ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સી ૬૦ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન સી ૬૦ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ધમાકા સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ધમાકા સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  ડોલર સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન ડોલર સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ડબલ વન ડિલક્ષ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ડબલ વન ડિલક્ષ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ડબલ વન સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ડબલ વન સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  એવરગ્રીન સંશોધિત ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન એવરગ્રીન સંશોધિત ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એચ. બી. 55 સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન એચ. બી. 55 સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન હરીયાળી સંશોધિત વરીયાળી (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન હરીયાળી સંશોધિત વરીયાળી (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન જયવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન જયવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  જેષ્ઠા સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન જેષ્ઠા સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન કર્મવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન કર્મવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એમ-૪૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન એમ-૪૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મહાબલી સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન મહાબલી સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મહાવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન મહાવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મારૂતિ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન મારૂતિ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મૉર સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન મૉર સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મુખી સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન મુખી સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન નિર્મલ સંશોધિત ઈસબગુલ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન નિર્મલ સંશોધિત ઈસબગુલ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન પ્રતાપ સંશોધિત ચણા (૧૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન પ્રતાપ સંશોધિત ચણા (૧૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન પ્રોટો સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન પ્રોટો સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન રાજ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન રાજ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સમર્થ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન સમર્થ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  સમૃદ્ધિ સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન સમૃદ્ધિ સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  સંગમ સંશોધિત ધાણા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન સંગમ સંશોધિત ધાણા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન શારદા સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન શારદા સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સરપંચ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન સરપંચ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન શકિતમાન સંશોધિત મેથી (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન શકિતમાન સંશોધિત મેથી (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન શૂરવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન શૂરવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સોના સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન સોના સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  સ્વાદ સંશોધિત ધાણા (૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન સ્વાદ સંશોધિત ધાણા (૫ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વરદાન સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન વરદાન સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એમ-૪૫ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન એમ-૪૫ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વધુ વિગત