અવની - 111 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ 24 થી 30 સે.મી. 
  • 50% ફુલ આવવાના દિવસો 55 થી 60
  • પાકની અવિધ - 110 થી 115 દિવસ
  • દાણા રાખોડી રંગના
  • છોડમાં પાયાથી ડાળીઓ તેમજ ફુટની વધુ સંખ્યા અન્ય જાતો ના પ્રમાણમાં
  • સુકારાના રોગ સામે વધુ રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.
  • અન્ય જાતોની સરખામણીમાં ચરમી તેમજ ભુકી છારાનો રોગ ઝડપ થી ફેલાતો નથી.
  • મબલખ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન