ઈન્ડો યુએસ સ્વસ્તિક ૯૯ રિસર્ચ તલ

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹243
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડ ની ઊંચાઈ :- ૯૦ થી ૯૫ સે.મી.
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા :- ૪૫ થી ૫૦ દિવસ (વાવેતર ના)
  • પાકવાના દિવસો :- ૮૦ થી ૯૦ દિવસ
  • તેલ ની ટકાવારી :- ૫૦ થી ૫૧%

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન