ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹344
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની ઉંચાઈ :- ૧૮૦ થી ૨૧૦ સે. મી. 
  • પાંદડાંનો રંગ :- ઘાટો લીલો 
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા આવવાનો સમય :- ૫૨ થી ૫૫ દિવસ (વાવેતર પછી) 
  • પાકવાનાં દિવસો :- ૮૦ થી ૮૨ દિવસ
  • ડૂંડા નો આકાર :- નળાકાર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન