ક્રિસ્ટલ ઓક્સવેલ(ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • ડુંગળીમાં મોટા ભાગના પાંદડાવાળા નિંદામણને નિયંત્રિત કરવા
  • પ્રમાણ : 250-400મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન