ક્રિસ્ટલ ઓમાઇટ (ઇથિઓન ૪૦% + સાઇપરમેથ્રિન ૫% ઈ સી )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : ટપકા વાળી ઈયળ ,અમેરિકન ઈયળ , તમાકુ ખાનાર ઈયળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન