ક્રિસ્ટલ ક્રાયટોન એસપી (કાર્ટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50%એસપી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : પાન વાળનાર ઈયળ, ગાભમારાની ઈયળ, ડાંગરની માખી
  • પ્રમાણ :400 ગ્રામ/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન