ક્રિસ્ટલ ક્રાયટોન જીઆર (કાર્ટાપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 4% જી.આર)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : પાન વાળનારી ઈયળ, ગાભમારાની ઈયળ
  • પ્રમાણ :8-10 કિગ્રા /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન