ક્રિસ્ટલ ક્રાયસેલ (સાયપરમેથ્રિન ૧૦% ઈસી )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : ટપકા વાળી ઈયળ , ગુલાબી ઈયળ ,ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ
  • પ્રમાણ : 200-3૦૦મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન