ક્રિસ્ટલ ક્રિસ્ટો સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ-પી-એથિલ 9 ઇસી (9.3% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ))

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય નિંદામણ: બાર્નયાર્ડ ઘાસ,ઇચિનોક્લોઆ કોલોનમ, ઇચિનોક્લોઆ ક્રુસાગલ્લી , કરચલા ઘાસ, ડિજિટરીયા સ્પીસીસ,કાગડાના પગનું ઘાસ, એલેયુસિન ઇન્ડિકા, સેટરીયા સ્પીસીસ, એચિનોચોલા સ્પીસીસ, એલેયુસિન ઇન્ડિકા, એચિનોચોલા કોલોનમ, ડેક્ટીલોકેટિનમ ઇજિપ્તીયમ
  • પ્રમાણ : 400-600મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન