ક્રિસ્ટલ ગોલ્ડ ૧૦૦૦ (નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન 1% ઈ સી (10000 ppm ) min )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • તે એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ જંતુનાશક છે, વૃદ્ધિ નિયમનકાર અને ઝેર તરીકે કાર્ય કરે છે.તે ઈયળો અને ચુસીયા જીવાતને નિયંત્રિત કરવાનું કામ કરે છે
  • પ્રમાણ :500મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન