ક્રિસ્ટલ ડિવાઇન (લેમડા- સાઈહેલોથ્રિન 5 % EC)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : જીંડવાની ઈયળ, લીલી પોપટી, પાન વાળનારી ઈયળ, ગાભમારાની ઈયળ, તીતી ઘોડો, ગેલ મિજ,હિસ્પા, ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ, થ્રિપ્સ, લીલી પોપટી, થડની ઈયળ: શીંગની ઈયળ,લીફ હોપર, પાન કોરિયા
  • પ્રમાણ :200-400 મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન