ક્રિસ્ટલ ડેલ -૧૧ (ડેલ્ટામેથરિન 11% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ) ઇસી

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત :જીંડવાની ઈયળ, ફળ ની ઈયળ , પાન વાળનારી ઈયળ, ફળ ની ઈયળ , થ્રિપ્સ
  • પ્રમાણ : 3૦૦મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન