ક્રિસ્ટલ દરબાન( (ક્લોરપાયરીફોસ 50% ઇસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : ઉધઈ,ગાભમારાની ઈયળ,પાન વાળનારી ઈયળ
  • પ્રમાણ : 3૦૦-500 મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન