ક્રિસ્ટલ નિમગ્રોન(નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન ૦.૧૫ % ઈ સી (૧૫૦૦ ppm ) min )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત :સફેદ માખી ,ઈયળ, થ્રિપ્સ,રાત ચુસીયા,ગાભમારાની ઈયળ
  • પ્રમાણ :500મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન