ક્રિસ્ટલ નીમ સ્ટાર (નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન ૦.03 % ઈ સી (3૦૦ ppm ) min )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : ઈયળ,પાન કોરિયું,મોલો મચ્છી, તીતીગોડો, ચુસીયા , થ્રિપ્સ
  • પ્રમાણ :1 લીટર / એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન