ક્રિસ્ટલ નીમ સ્ટાર 3000(નીમ કર્નલ બેસેડ ઇસી કંટેઇનિંગ અઝાદિરાચિતીં 0.3 %(3000ppm)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : સફેદ માખી ,ઈયળ, થ્રિપ્સ,રાત ચુસીયા,ગાભમારાની ઈયળ
  • પ્રમાણ : 1 લી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન