ક્રિસ્ટલ પરફેક્ટ સુપર (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : જીંડવાની ઈયળ,ટપકા વાળી ઈયળ , ગુલાબી ઈયળ
  • પ્રમાણ :400-600મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન