ક્રિસ્ટલ પાવર પ્લસ (એબેમેક્ટીન 1.9% EC)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : ઈયળ, ડુંખની ઈયળ અને ફળની ઈયળ,હીરાફૂદી
  • પ્રમાણ :200મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન