ક્રિસ્ટલ પેરાક્વેટ( પેરાક્વેટ ડાઇક્લોરાઇડ 24% એસએલ)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય નિંદામણ:સ્પીયર ઘાસ, ગ્રીન ફોક્સ ટેઈલ,શેશમુળ, સાટોડી, ચીલ
  • પ્રમાણ : 500-1600 મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન