ક્રિસ્ટલ પ્રોસ્ટાર(ઈમામેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : જીંડવાની ઈયળ , ફળ અને થડની ઈયળ , હીરાફૂદી , ફળ ની ઈયળ , થ્રીપ્સ, જીવાત, શીંગ કોરી ખાનારી ઈયળ, થ્રિપ્સ
  • પ્રમાણ 54-88 ગ્રામ/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન