ક્રિસ્ટલ ફ્લેગ - ૧૦ ( અલ્ફાસાયફરમેથ્રિન ૧૦% એસ સી )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : મચ્છર,વંદો
  • પ્રમાણ :૧૬૫ -૨૮૦ મિલી / ૬૦૦-૧૦૦૦ લીટર પાણી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન