ક્રિસ્ટલ બાલિસ્ટીન( કાર્બેન્ડાઝીમ 46.27% એસસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

મુખ્ય રોગો : ભૂકીછરો

પ્રમાણ : 200-300મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન