ક્રિસ્ટલ બાલિસ્ટીન 50(કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય રોગો : કરમોડી, અંગારિયોં, પાનના ટપકા, ભૂકી છરો, એન્થ્રેકનોઝ, ફળનો સડો, સ્કેબ , ધરું કોહવારો
  • પ્રમાણ :120 ગ્રામ /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન