ક્રિસ્ટલ બુપ્રો પ્લસ (બુપ્રોફેઝીન ૨૫ % એસ સી )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત:મોલો, લીલા તડતડીયા, થ્રિપ્સ,સફેદ માખી,બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર,મિલી બગ
  • પ્રમાણ :૩૩૦ મિલી / એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન