ક્રિસ્ટલ બોલ સ્ટાર (સાયપરમેથ્રિન 25% ઇસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : ડુંખની ઈયળ,રુવાંટીવાળું ઈયળ, હીરા ફૂદી,ફળ કોરી ખાનારી ઈયળ,ડુંખની ઈયળ અને ફળની ઈયળ,મોલો મશી,થ્રીપ્સ
  • પ્રમાણ :60-100મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન