ક્રિસ્ટલ મોનોફોસ (મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ % એસ એલ )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : રાત ચુસીયા, લીલા ચુસીયા, પાન કોરિયું ,ફૂડફૂદીંયા ,સાંઠા ની માખી, મોલો મચ્છી,લીલી પોપટી, થ્રિપ્સ,ગાભમારાની ઈયળ
  • પ્રમાણ :250-500મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન