ક્રિસ્ટલ રેન્જર (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત :ગ્રીન લીફ હોપર, ગેલ મિજ, ડાંગરની માખી,થડની ઈયળ, પાન વડનારી ઈયળ, કંટીના ચુસીયા, હીરાફૂદી , થડની ઈયળ અને મૂળની ઈયળ, મોલો મચ્છી, લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ, સફેદ માખી , જીંડવાની ઈયળ
  • પ્રમાણ :400-800 મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન