ક્રિસ્ટલ રોસ્ટાર (થિયોફેનેટ મિથાઈલ 70% WP)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય રોગો : ભૂકી છારો , રીંગ રોટ, થડનો સડો , પાનના ટપકા ,ગેરુ , કરમોડી , સુકારો , કાલવર્ણ , ફળનો સડો ,કાળા ચાઠાનો રોગ, કંદનો સડો, પોચો સડો
  • છંટકાવ:૨૫૦-૫૦૦ ગ્રામ/એકર
  • બીજ માવજત : ૨-૩ ગ્રામ/કિગ્રા બીજ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન