ક્રિસ્ટલ લિયોન ( ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : લીલી પોપટી, મોલો, થ્રિપ્સ, કંટીના ચુસીયા, સફેદ તીતીઘોડા
  • પ્રમાણ : 50-100ગ્રામ/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન