ક્રિસ્ટલ લોટસ ( ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 40% ડબ્લ્યુજી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : મુંડા,સફેદ માખી, થ્રીપ્સ, મોલો મચ્છી, લીલી પોપટી
  • પ્રમાણ : 40-60 ગ્રામ/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન