ક્રિસ્ટલ શર્ત પ્લસ (કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેંન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય રોગો :  ફળનો સડો, પાનના ટપકા, ભૂકીછરો ,એન્થ્રેક્નોઝ , તરછારો , થડનો સડો, સૂકો મૂળનો સડો,પાનના ટપકા, કાળા ધબ્બા, પાછતરો સુકારો, આગતરો સુકારો
  • પ્રમાણ :200-300 ગ્રામ /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન