ક્રિસ્ટલ સન્ડેય( ઇન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૪.૫ એસસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : અમેરિકન ઈયળ , ફળ ની ઈયળ
  • પ્રમાણ : 500 ml/હેક્ટર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન