ક્રિસ્ટલ સુપરમીડા (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત :મોલો મશી ,સફેદ માખી , લીલી પોપટી , થ્રિપ્સ,કંટીના ચુસીયા
  • પ્રમાણ :100-200મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન