ક્રિસ્ટલ સુપ્રીડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત:મોલો, લીલા તડતડીયા, થ્રિપ્સ,સફેદ માખી
  • પ્રમાણ :૨૦- ૪૦ ગ્રામ /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન