ક્રિસ્ટલ સુલતાન (સલ્ફર 40% એસસી )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • સુલતાન N.P.K પછી સૌથી જરૂરી ગૌણ પોષક તત્વ છે. તે છોડના વિકાસ માટે પોષક તત્વ તરીકે કામ કરે છે .તે છોડની ફળદ્રુપતામાં વધારો કરે છે
  • પ્રમાણ : 2-3 લીટર / એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન