ક્રિસ્ટલ સુલતાન 55 (સલ્ફર 55.16% એસસી )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • સુલતાન 55 પ્રકાશસંશ્લેષણ વધારીને છોડના વિકાસને ઉત્તેજિત કરે છે અને ફળો અને પાંદડાઓનો રંગ સુધારે છે
  • સુલતાન 55 છોડમાં હરિતદ્રવ્ય વધારો અને છોડનો પીળો રંગ ઓછો કરો
  • પ્રમાણ : 500-700મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન