ક્રિસ્ટલ સેલપ્રોન(પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત :લીલા તડતડિયા, મોલો મશી, થ્રીપ્સ, ચિકટો (મીલીબગ), ઈયળ
  • પ્રમાણ :320-600મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન