ક્રિસ્ટલ સ્કાયથાને(મેન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય રોગો : ભૂરા અને કાળા ગેરુ, સુકારો ,પાનનો સુકારો,તરછારો, કરમોડી, પાછતરો સુકારો, અગતરો સુકારો, ઉગસુકનો રોગ, ફળનો સડો,થડનો સડો, ટિક્કા રોગ, કોણીય ટપકા,               કાલવ્રણ ,ફળનો સડો, સિગાર એન્ડ રોટ, ટીપ રોટ, સિગાટોકા, પીળો સુકારો
  • પ્રમાણ :600-800 ગ્રામ /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન