ક્રિસ્ટલ સ્ટાટર GIBB(જીબ્રેલીક એસિડ 0.186 % SP)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફૂલો પછી પાક અને ફળ વિકાસ માટે વાપરી શકાય છે
  • પ્રમાણ : 1-5 gm/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન