ક્રિસ્ટલ સ્ટારસીન (એસિફેટ 75% એસપી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત: લીલી પોપટી, જીંડવાની ઈયળ,મોલો મશી,ગાભમારાની ઈયળ,પાન વાળનારી ઈયળ
  • પ્રમાણ :૨૦૦- ૪૦૦ કિગ્રા /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન