ક્રિસ્ટલ સ્ટાર પેન્ડી (પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય નિંદામણ : બંટીયો, કણજરો, આરોતારો, લૂણી,તાંદળજો,દુધેલી, ટીક વીડ,ગુલ્લી દંડા, ચીલ, વેલી, ખાખી વીડ, ભાંગરો, ચીઢો, ચોખલીયું, ચિક વીડ, દિલી, પ્રીમરોઝ, ઇન્ડિયન ફુમેન્ટ્રી
  • પ્રમાણ : 1.5-2 લીટર/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન