ક્રિસ્ટલ હિંમત ૫૫૫ (ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% ઇસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત :મોલો, લીલા તડતડીયા, થ્રીપ્સ, સફેદ માખી,લીલી ઈયળ, લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ , ફળ અને ડુંખ કોરી ખાનાર ઈયળ,હીરાફૂદી
  • પ્રમાણ : ૪૦૦ મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન